Voľby do NR SR a zahraniční Slováci [2016]

Submitted by starosta on Fri, 04/06/2018 - 21:57
Rubrika

Skončili sa voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky.  V sobotu, 5.marca 2016 sa volieb zúčstnilo 59.82 percenta oprávnených voličov, ktorí svojimi hlasmi rozhodli, že sa do slovenského parlamentu dostalo 8 politických strán.

Smer získal 49 kresiel, Sloboda a Solidarita zíkala 21 kresiel, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti získali 19 kresiel, Slovenská národná strana získala 15 kresiel, Ľudová strana – naše Slovensko získala 14 kresiel, Sme Rodina 11, Most-Híd 11 a #Sieť 10.

Nie je ľahké predvídať ako výsledky volieb ovplyvnia vývoj Slovenskej republiky v nasledujúcich 4 rokoch. Posúdiť to spoza Veľkej Mláky je ešte ťažšie. Jediným vodítkom v súčasnosti sú volebné programy jednotlivých strán a nádej, že parlamentné strany sa budú zo všetkých síl snažiť svoje programy a predvolebné sľuby aj dodržať.

 

V tomto duchu je možno pre nás, Slovákov žijúcich v zahraničí, zaujímavé  čo volebné programy sľubovali vo vzťahu k nám.

 

(Citujem z volebných programov, ktoré som našiel na internete.

 

Most-Híd, Sme Rodina, Ľudová strana – naše Slovensko  sa o Slovákoch žijúcich v zahraničí nezmienili ani pozitívne ani negatívne.

 

Smer

Osobitnú pozornosť zameriame na systémové vytváranie podmienok na udržanie či návratu zo zahraničia absolventov doktorandského štúdia s cieľom podpory stabilizácie miest pre postdoktorandské posty na univerzitách a v SAV.

 

Sloboda a Solidarita

Moderná diplomacia zintenzívni kontakty so slovenskými krajanskými organizáciami a Slovákmi žijúcimi v zahraničí, za účelom zefektívnenia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu povedomia o Slovenskej republike a jej dobrého mena vo svete.

 

Slovenská národná strana

Postaráme sa o kvalitné konzulárne služby, aby boli chránené záujmy slovenských občanov a národných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí .

 

#Sieť

Zasadíme sa za práva a slobody občanov SR žijúcich vo svete tak, aby mohli plne a všade využívať výhody spojené s fungovaním SR v EÚ. Našou konkrétnou prioritou je prehĺbiť spojenie štátu s občanmi SR v zahraničí zákonom o uplatnení aktívneho volebného práva pre našich občanov mimo územia SR. Občania Slovenska žijúci mimo SR musia mať príležitosť aktívne rozhodovať a spolupodieľať sa na správe vecí verejných na Slovensku.

 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

1. Zavedieme možnosť hlasovania vo voľbách, referende a ľudových hlasovaniach zo Slovenska aj zo zahraničia elektronicky, pričom až do zavedenia takéhoto systému volieb umožníme voľbu zo zahraničia na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí súbežne s voľbou poštou.

2. Prizveme Slovákov žijúcich v zahraničí k budovaniu svojej materskej krajiny a k podpore jej ďalšieho smerovania, najmä tých, ktorí dlhodobo prejavujú o takúto formu spolupráce záujem a stali sa vplyvnými a úspešnými osobnosťami z radov Slovákov v zahraničí.

3. Zapojíme Slovákov žijúcich v zahraničí do sféry hospodárskej diplomacie, osobitne tých, ktorí majú záujem a stali sa v zahraničí vplyvnými a uznávanými osobnosťami.

4. Budeme efektívne uplatňovať uzatvorené medzivládne a medzinárodné dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín s okolitými krajinami, kde sú významne slovenské komunity.

5. Zmodernizujeme koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na roky 2016 – 2020, ako aj nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý zohľadní vývoj situácie po vstupe Slovenska do Európskej únie a pripraví pôdu pre voľby zo zahraničia elektronicky.

6. Zabránime, aby Slováci v zahraničí bezdôvodne a proti svojej vôli prichádzali o občianstvo SR a novelizujeme zákon o občianstve tak, aby osoby, ktoré majú reálne väzby na cudziu krajinu, v ktorej žijú, toto občianstvo nestratili a ak ho medzitým stratili, aby im bolo vrátené.

7. Priamo v zákone upravíme podrobný proces udeľovania dotácií krajanom zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tak, ako to majú upravené jednotlivé ministerstvá a zamedzíme udeľovanie dotácií krajanom, ktorí ich nevedia alebo nechcú riadne vyúčtovať a tým, ktorí si z dotácií spravili výnosný etnobiznis. Zároveň zjednodušíme pravidlá vyúčtovania tzv. minigrantov (dotácií do výšky 500 eur).

8. Priznáme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho pôvodnú právomoc koordinátora príslušných ministerstiev, najmä vo vzťahu k školstvu, kultúre, vnútru, hospodárstvu a zahraničiu a komunikátora vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a zabránime politickým nomináciám a odvolávaniu osôb z funkcie predsedu a podpredsedu tohto úradu.

9. Zapojíme príslušníkov slovenskej komunity v zahraničí do diplomatických služieb v mieste, kde žijú, a to aj vyššej úrovni, ako je len miestna pracovná sila.

10. Nastavíme systém propagácie Slovenska v zahraničí tak, aby bol hospodárnejší, efektívnejší, so synergickým efektom a využitím skúseností slovenských diplomatov a krajanov v zahraničí. Koordinácia tohto procesu by nemala byť odtrhnutá od jeho realizácie, pričom SARIO, SACR a zriadené organizácie cestovného ruchu by tomuto procesu mali byť nápomocné.

11. Zasadíme sa za udržanie doterajšieho počtu lektorátov v zahraničí.

12. Zavedieme dobrovoľné preskúšanie detí s trvalým pobytom na Slovensku žijúcich v zahraničí, ak absolvujú školskú dochádzku v zahraničí, a to z tých predmetov, ktoré sa v zahraničí na rozdiel od Slovenska nevyučujú. Budeme podporovať vzdelávanie detí v slovenskom jazyku aj vo vzdelávacích centrách, ktoré nemajú status školy alebo školského zariadenia, najmä prostredníctvom dotácií poskytovaných Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

13. Systém vysielania učiteľov na školy do zahraničia upravíme tak, aby o krajine vyslania učiteľa rozhodoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nie Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Podobným spôsobom by sa malo rozhodovať o vysielaní osvetárov a po dohode s príslušnou cirkvou aj o vysielaní kňazov (farárov), resp. duchovných do slovenských komunít v zahraničí.

14. Podporíme zvýšenie počtu miest na vysokých školách v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a absolvovali výučbu v základných a stredných školách v slovenskom jazyku v zahraničí. V súčinnosti so Slovenskou rektorskou konferenciou odstránime bariéry, ktoré bránia Slovákom najmä z Ukrajiny a Chorvátska dostať sa a študovať na vysokých školách na Slovensku bez toho, aby to malo zásadný vplyv na dĺžku ich štúdia a prípravu na budúce povolanie.

15. Prijmeme opatrenia pre postupný návrat krajanov, ktorí sa dokázali v zahraničí uplatniť nielen vo vede a výskume, aby mohli vo svojej domovine plnohodnotne pokračovať vo vykonávaní svojej profesie (vrátane výskumu) a budovať tu perspektívne vedecké a iné tímy.

 

Slovo na záver

Na základe citátov z volebných programov jednotlivých parlamentných strán je možné sa iba domýšľať, komu a ako záleží na zahraničných Slovákoch. Teraz už len zostáva čakať kto s kým zostaví koaličnú vládu a kto bude mať dostatok dobrej vôle a možností svoj volebný program aj premieňať na skutočnosť.

 

Z volebných programov jednotlivých politických strán zostavil Jožo Starosta

 

 

Prečítajte si tiež Memorandum Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických a Kanade parlamentu a vláde Slovenskej republiky, ktoré vzídu z parlamentných volieb v r. 2016

Roky spomenuté v texte
Udalosti spomenuté v texte
Vydanie