[1889-1960] Slovenské začiatky v Britskej Kolumbii

Submitted by starosta on Mon, 04/16/2018 - 17:23
Autor príspevku

 

Settlement of Slovaks in Canada had its own specific development. While groups of Slovak emigrants were coming directly from Europe into the United States of America and their migration advanced from the east through to the interior, in the case of Canada it was the opposite, from the west to the east. Numerous Slovak groups, coming from the adjacent United States of America, started to settle in the vast province of British Columbia, which was known for its enormous mineral wealth. Thus at the beginning the mining settlements prevailed (1).

Osídľovanie Kanady Slovákmi malo svoj špecifický vývoj. Kým do Spojených štátov amerických prichádzali skupiny slovenských vysťahovalcov priamo z Európy a ich migrácia postupovala z východu -smerom do vnútrozemia, v prípade Kanady to bolo opačne; zo západu na východ. Početné skupiny Slovákov, ktoré prichádzali zo susedných Spojených štátov amerických, začali osídľovať rozľahlú provinciu Britská Kolumbia, ktorá je známa svojím veľkým nerastným bohatstvom. Na začiatku teda prevažovalo osídľovanie baníckych oblastí. (1)
 

The oldest Slovak community settled in the mining town of Ladysmith on Vancouver Island in the year 1889 (2). Years later, around 1898, when in the town of Fernie, not far from the Alberta boarder, coal mines opened (3), about one hundred Slovak miners from Pennsylvania arrived and settled there. Later more Slovaks settled in the now non-existing mining towns of Michel and Natal. In the forties and sixties of the 20th century following the closure of mines these settlements began declining, therefore the Slovaks chose to look for new livelihood opportunities (4).

Najstaršia slovenská komunita sa usadila v baníckom mestečku Ladysmith na ostrove Vancouver v roku 1889 (2). V neskoršom období, okolo roku 1898, kedy bola v meste Fernie, neďaleko hraníc Alberty otvorená ťažba uhlia (3), usadilo sa tu približne sto slovenských baníkov z Pennsylvánie. Neskôr sa ďalší Slováci usadili v dnes už nejestvujúcich baníckych osadách Michel a Natal. V štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia v dôsledku zatvorenia tamojších baní, začali tieto osady postupne upadať, a preto sa Slováci vybrali hľadať nové možnosti obživy. (4)

Not everyone that hears the term "Canadian Lumberjack" realizes what it really means. On this photograph from 1939 on the left is Jozef Otrošina, one of the founding members of the parish. The lumberjack on the right is unidentified.

Nie každý, kto počuje pomenovanie "Kanadský Drevorubač", si aj uvedomí, čo takéto pomenovanie naozaj znamenalo. Na fotografii z r. 1939 je vľavo Jozef Otrošina, jeden zo zakladajúcich členov farnosti. Drevorubača vpravo sa nám doposiaľ nepodarilo identifikovať.


From the beginning of the 20th century the Slovaks began settling also in other places in British Columbia. They worked primarily in logging, at mills, in construction, the steel industry and a great number in agriculture as farmers. Their settlements were based mostly on the west coast of the Pacific Ocean and then along the Fraser River Valley: Vancouver, New Westminster, Burnaby, Port Moody, Surrey, Richmond, Queensborough, Cloverdale, Langley, Pitt Meadows, Haney, Chilliwack, Whonnok and Agassiz.

Od začiatku 20. storočia sa Slováci začali usadzovať aj na iných miestach Britskej Kolumbie. Pracovali predovšetkým pri ťažbe dreva, na pílach, stavbách, v železiarskom priemysle a veľká časť z nich pracovala v poľnohospodárstve ako farmári. Svoje osady zakladali poväčšine na pobreží Tichého oceánu a odtiaľ údolím pozdĺž rieky Frazer: Vancouver, New Westminster, Burnaby, Port Moody, Surrey, Richmond, Queensboro, Cloverdale, Langley, Pitt Meadows, Haney, Chiliwack, Whonnok, Agassiz.
 

Numerous Slovak groups also began appearing in the eastern areas of British Columbia, like Osoyoos, Kelowna, Rutland, Grand Forks, Trail and Nakusp. According to the 1951 British Columbia Census 2,606 people reported their nationality as Slovak. Most of them lived in the cities of Vancouver, New Westminster and Victoria. The city of New Westminster, in the second half of the 20th century, became the most important center of community and national cultural life of Slovaks in British Columbia (5).

Početné skupiny Slovákov sa začali sa začali objavovať aj vo východných oblastiach Britskej Kolumbie, ako je Osoyoos, Kelowna, Rutland, Grand Forks, Trail a Nakusp. Pri sčítaní obyvateľstva v provincii Britská Kolumbia, v roku 1951 sa k slovenskej národnosti hlásilo 2 606 obyvateľov. Najviac Slovákov žilo v mestách Vancouver, New Westminster a Victoria. Mesto New Westminster sa v druhej polovici 20. storočia stalo najvýznamnejším centrom spolkového a národnokultúrneho života Slovákov v Britskej Kolumbii. (5)
 

The only person, who is known on this picture, is Mr. Lunter, the last row, the 1st from the right. Do you know anybody else? Let us know using "Kontakt".

 

Community Life

In the initial stages of the colonization of British Columbia, in the years 1891 - 1903, associations were created in mining locations as branches of the U.S. National Slovak Society, which had its headquarters in Pennsylvania (6).

Spolkový život

V počiatočných fázach osídľovania Britskej Kolumbie, v rokoch 1891 – 1903, vznikali spolky v baníckych lokalitách ako odbočky amerického Národného slovenského spolku, ktorý mal sídlo v Pennsylvánii (6).

In 1935 a group of Slovaks in New Westminster established the Independent Slovak Support Association - NSPS. About three years later the members of this association built the Slovak Tatra Hall in Queensborough a suburb of the city of New Westminster, where they performed theater plays and held dances as well as other functions. This hall was sold in 1966 (7).

V roku 1935 si skupinka Slovákov v New Westminsteri založila Nezávislý slovenský podporný spolok – NSPS. O tri roky neskôr si členovia tohoto spolku postavili Slovak Tatra Hall na ostrove Queensboro, ktorý je súčasťou mesta New Westminster, kde hrávali divadlá a usporadúvali zábavy. V roku 1966 túto halu predali (7).

 

 

On the photograph from the late 40's are Slovaks that belong to the Canadian Slovak League. Their meetings were held on a farm in New Westminster that belonged to the Vitkaj family. The photo falls in the time when the Canadian Slovak League was first organized in Vancouver and most likely one of the very first meetings. Standing from the left: Paul Nociar, Milan Vitkaj, Emil Nociar, John Segec, and Jozef Vitkaj Jr. Sitting from the left: John Kapralik, John Kikta, Paul Segec, Jozef Vitkaj Sr., and Michael Petrencik, Driver of the truck is Anna Vitkaj.

Na fotografii z konca 40-tych rokov sú Slováci, ktorí patrili do Kanadskej Slovenskej Ligy. Stretli sa na farme v New Westminsteri, ktorá patrila rodine Vitkay. Fotofrafia zapadá do obdobia, kedy vznikala Kanadská Slovenská Liga vo Vancouveri a je dosť možné, že fotografia je z jedného zo zakladajúcich stretnutí. Stojaci zľava: Nočiar Pavol, Vitkaj Milan, Nočiar Emil, Segeč Ján, Vitkaj Jozef jr. Sediaci zľava: Kaprálik Ján, Kikta Ján, Segeč Pavol, Vitkaj Jozef sr., Petrenčík Michal. Za volantom je Vitkaj Anna.

The next organization, Canadian Slovak League – KSL, was created on July 15, 1944, as Chapter 47 KSL based in Vancouver (8). Much of the credit for the opening of this chapter goes to John Kapralik, who also participated in the formation of chapters in the cities of Haney and Cloverdale. In 1951 he was established the III District Council KSL, based in New Westminster, due to the more efficient organization of KSL in British Columbia (9). The main focus of this society on the Pacific Coast in cooperation with the Independent Slovak Support Association, was to organize Slovak Days, dances, picnics, amateur theater plays and many other activities (10).

Ďalšia organizácia, Kanadská slovenská liga - KSL, bola v Britskej Kolumbii založená 15. júla 1944, ako 47. zbor KSL, v tom čase so sídlom vo Vancouveri (8). Veľkú zásluhu na tom mal Ján Kaprálik, ktorý sa podieľal aj na vzniku ďalších zborov v mestách Hanney a Cloverdale. V roku 1951 bol založený III. okresný zbor KSL, so sídlom v New Westminsteri, z dôvodu efektívnejšieho organizovania zborov KSL v Britskej Kolumbii (9). Činnosť tohoto spolku spočívala v organizovaní slovenských dní na Pacifiku v spolupráci s Nezávislým slovenským podporným spolkom, usporadúvaní zábav, piknikov, divadelnom ochotníctve a mnohých iných činnostiach (10).

In 1952 another Slovak association, the First Catholic Slovak Union ( I.KSJ), was formed in the city of New Westminster. Members organized various parties, celebrations, picnics, Slovak Days, Christmas parties, theatre plays and the like. Among other things, they supported Catholic institutions andr individuals. On the initiative of members of this association in 1960 the Slovak parish of Sts. Cyril and Methodius in New Westminster was founded (11).

V roku 1952 bol založený ďalší spolok s názvom I. Katolícka slovenská jednota – I. KSJ, so sídlom v New Westminsteri. Členovia I. KSJ usporadúvali rôzne večierky, oslavy, pikniky, slovenské dni, mikulášske večierky, hrávali divadlá a pod. Okrem iného podporovali katolícke inštitúcie alebo jednotlivcov. Na základe iniciatívy členov tohoto spolku vznikla v roku 1960 slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (11).
 

Information for this article was gathered by Maria Vrabcekova from the sources mentioned bellow. Translation from Slovak language by Bertha Palko.

Informácie z uvedených zdrojov spracovala Mária Vrabčeková. Do angličtiny preložila p. Bertha Palko.

_____________________________________________

 

(1) An unspecified source that was found at the parish in New Westminster. Probably: BOTIK, Jan: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Author of the source: E. JAKESOVA: The emigration of Slovaks to Canada. Bratislava 1981, p. 39

(2) Ibid. The first Slovak in British Columbia was allegedly Karol Hvorecky, who was a member of the review team involved in the alignment for the transcontinental railway in 1874.

(3) KOREM, A: The footsteps of the first Slovaks in British Columbia, In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November, 1970.

(4) BOTIK, Jan: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.

(5) Ibid. Author of the source: KIRCHBAUM, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto 1967, p. 146.

(6) Ibid. KOREM, A.: The footsteps of the first Slovaks in British Columbia. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970

(7) KOREM, A: Independent Support Association. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.

(8) In 1954 the registered office of this chapter was transferred to New Westminster. The chapter based in Vancouver then became Chapter 66 KSL. KAPRALIK, J.: How we began organizing KSL in B.C. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970

(9) Ibid

(10) RADZO, S. Sr.: Chapter 47 KSL in New Westminster. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.

(11) LACKO, V.: About the First Catholic Slovak Union I.KSJ in New Westminster. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.

 


_____________________________________________
(1) Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOTÍK, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: JAKEŠOVÁ, E.: Vysťahovalectvo Slovákov do Kanady. Bratislava 1981, s. 39.
(2) Tamže. Prvý Slovák v Britskej Kolumbii bol údajne Karol Hvorecký, ktorý sa ako člen prieskumného kolektívu podieľal na vytyčovaní trasy pre transkontinentálnu železnicu v roku 1874.
(3) KOREM, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970.
(4) BOTÍK, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.
(5) Tamže. Autor uvádza zdroj: KIRCHBAUM, J. M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 146.
(6) Tamže. KOREM, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970.
(7) KOREM, A.: Nezávislý podporný spolok. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
(8) V roku 1954 bolo sídlo tohto zboru preložené do New Westminsteru. Namiesto spomínaného zboru vznikol 66. zbor KSL so sídlom vo Vancouveri. KAPRALIK, J.: Ako sme začali organizovať KSL v B.C. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
(9) Tamže.
(10) RADZO, Š.: 47. zbor KSL v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
(11) LACKO, V.: O IKSJ v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.

 

 

Roky spomenuté v texte