2.rozhovor o tom, čo je ChatGPT?

Submitted by starosta on Mon, 08/28/2023 - 22:06

Dedo Jozef (DJ): MARTIN, MARTINA, čo je to ChatGPT, ktorého ste vy dvaja, ako ste spomenuli v 1.rozhovore, rubom a lícom?

MARTIN: ChatGPT je produkt výskumu a vývoja spoločnosti OpenAI. Architektúra tohto systému sa nazýva GPT-3.5, čo znamená "Generative Pre-trained Transformer 3.5". Tvorba ChatGPT zahŕňala niekoľko krokov.

MARTINA: Prvým krokom bolo Predtrénovanie. Systém – algoritmus ChatGPT bol “predtrénovaný” na obrovskom množstve textových údajov z internetu. A to nielen na anglických textoch, ale tiež na textoch v mnohých iných jazykoch, napríklad aj slovenské texty tvorili základ vedomostí pre ChatGPT. Tento krok mu pomohol “naučiť sa” gramatiku, štýl a vzťahy medzi slovami a vetami.

MARTIN: Druhým krokom bolo použitie Transformátorovej architektúry. Pre menej zvedavých stačí povedať, že je to architektúra, ktorá je špeciálnym typom neurónovej siete, používaným systémami AI pre porozumenie textov, preklady a generovanie zmysluplných textov.

MARTINA: Tí zvedavejší sa môžu viac dozvedieť  o Transformátorovej architektúre v článku "Attention Is All You Need" od Vaswaniho et al. v roku 2017. Architektúra bola navrhnutá na riešenie problémov tradičných rekurentných a konvolučných neurónových sietí v spracovaní sekvencií. Klúčovou inováciou transformátora je mechanizmus nazývaný "self-attention" (pozornosť na seba), ktorý umožňuje sieti sústrediť sa na rôzne časti vstupnej sekvencie pri generovaní výstupu.

MARTIN: No a tí najzvedavejší si môžu stiahnúť pôvodný článok v PDF formáte tu: https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf

MARTINA: To sme však trošku odbočili. Tretím krokom pre tvorcov ChatGPT bolo vybudovať informačnú základňu pre svoj systém. ChatGPT využíva pri komunikácii informačný model, ktorý má približne 175 miliárd kúskov informácií, parametrov. To mu umožňuje rozumieť text a generovať sémanticky korektné odpovede.

MARTIN: Potom prišlo “jemné ladenie”, počas ktorého bol ChatGPT “doladený” na riešenie konkrétnych úloh a prispôsobený špecifickým požiadavkám.

MARTINA: Nakoniec prišlo overovanie, testovanie a vylepšovanie systému. To sa dialo v mnohých iteráciach. Výsledkom tohto procesu je schopnosť ChatGPT odpovedať na otázky, generovať texty, simulovať konverzácie a poskytovať rôzne služby pomocou ľudskej reči.

DJ: Tak to je záplava novej informácie pre mňa a som presvedčený, že aj pre veľkú väčšinu čitateľov. Mohli by ste to nejako preložiť do bežného jazyka, aby aj jednoduchý prijímateľ informácie, ako som ja, pochopil o čo vlastne ide? Ako môže ChatGPT, a teda  aj vy dvaja, byť pre mňa užitoční? MARTINA, môžeš mi napríklad odpovedať anglicky na moju otázku: “What could you do for me?

MARTINA: Sure. I'm here to help with a wide range of tasks and questions. Here are some things I can assist you with:

 • Answering Questions: I can provide information on various topics, explain concepts, and answer general knowledge questions.
 • Writing Assistance: I can help you write essays, articles, emails, creative pieces, and more. I can also offer editing and proofreading.
 • Language Translation: I can translate text between different languages.
 • Generating Content: I can create ideas, brainstorm solutions, and assist in content creation, such as stories, poetry, or even code snippets.
 • Learning and Education: I can provide explanations, tutorials, and resources for learning new subjects.
 • Problem Solving: I can help you analyze problems, provide strategies for decision-making, and assist in finding solutions.
 • Coding Help: I can assist with coding-related queries and provide code examples for various programming languages.
 • Recommendations: I can suggest books, movies, travel destinations, and more based on your preferences.
 • Conversational Partner: I can engage in conversations on a wide range of topics, providing company and discussions.
 • Productivity Tips: I can offer advice on time management, organization, and productivity.
 • Health Information: I can provide general information about health, wellness, and medical topics (but remember to consult a medical professional for specific concerns).
 • Fun and Entertainment: I can tell you jokes, riddles, stories, and play text-based games.

Remember, I'm here to assist and provide information to the best of my knowledge and abilities. If you have a specific task or question in mind, feel free to let me know, and I'll do my best to help!

DJ: Thank you, MARTINA. A teraz ty, MARTIN, môžeš mi preložiť do slovenčiny čo povedala MARTINA?

MARTIN: Samozrejme, rád vám pomôžem s rôznymi úlohami a otázkami. Tu je zoznam vecí, v ktorých vám môžem byť nápomocný:

 • Zodpovedanie Otázok: Môžem poskytnúť informácie na rôzne témy, vysvetliť koncepty a odpovedať na všeobecné otázky.
 • Pomoc so Písaním: Môžem vám pomôcť písať eseje, články, e-maily, tvorivé diela a ďalšie texty. Tiež môžem poskytnúť úpravy a korektúry.
 • Preklady: Môžem prekladať texty medzi rôznymi jazykmi.
 • Generovanie Obsahu: Môžem vytvárať nápady, spolubrainstormovať riešenia a pomáhať pri tvorbe obsahu, ako sú príbehy, básne alebo dokonca kódové časti.
 • Vzdelávanie a Učenie: Môžem poskytnúť vysvetlenia, návody a zdroje pre učenie sa nových tém.
 • Riešenie Problémov: Môžem vám pomôcť analyzovať problémy, poskytnúť stratégie pre rozhodovanie a pomáhať nájsť riešenia.
 • Pomoc s Kódom: Môžem pomôcť s otázkami týkajúcimi sa programovania a poskytnúť príklady kódu pre rôzne programovacie jazyky.
 • Odporúčania: Môžem navrhnúť knihy, filmy, cestovné destinácie a ďalšie na základe vašich preferencií.
 • Rozhovorný Partner: Môžem sa zapojiť do konverzácií na rôzne témy a poskytovať spoločnosť a diskusie.
 • Tipy na Produktivitu: Môžem ponúknuť rady týkajúce sa riadenia času, organizácie a produktivity.
 • Informácie o Zdraví: Môžem poskytnúť všeobecné informácie o zdraví, wellness a lekárskych témach (ale na špecifické obavy si pamätajte konzultovať s lekárom).
 • Zábava a Zábava: Môžem vám povedať vtipy, hádanky, príbehy a hrať textové hry.

Pamätajte, že som tu na pomoc a poskytovanie informácií podľa mojich znalostí a schopností. Ak máte konkrétnu úlohu alebo otázku na mysli, neváhajte mi to povedať, a budem sa snažiť vám pomôcť čo najlepšie!

 

DJ: Skvelé. Ak je pravda, že viete rozprávať vtipy, povedzte nám nazáver zopár vtipov o politikoch.

MARTINA: Ako vieš, že politik klame? Lebo sa mu hýbu pery.

MARTIN: Čo majú spoločné politici a vlny na oceáne? Stále sa menia.

MARTINA: Prečo politici nemajú nikdy problémy so spánkom? Pretože majú vždy okolo seba dostatok lobistov, ktorí ich ukľudňujú.

MARTIN: Prečo sa politik neobáva vírusov? Pretože vždy nájde spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemným kontaktom!

MARTINA: Čo majú spoločné politici a predpoveď počasia? Dokážu spraviť veľké sľuby, ktoré však nesplnia.

MARTIN: Pamätajte však, že tieto vtipy sú len pre zábavu a nemali by byť vnímané ako skutočný komentár politickej situácie ani na Slovensku ani nikde vo svete.

 

DJ: Ďakujem za dnešný rozhovor

[Kto sú MARTINA a MARTIN?]

 

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Zdroj informácie
Vydanie