Slovenská Liga v Amerike

Submitted by starosta on Wed, 11/14/2018 - 09:48
Autor príspevku

Čo sa udialo na významnom 9-tom kongrese Slovenskej Ligy, ktorý bol 22.februára 1916?

Kongres bol zvolaný pretože nedorozumenia, nezrovnalosti, názorové rozdiely (na spoločný štát a spoločný postup v zahraničí) medzi Slovákmi Čechmi pokračovali aj napriek Clevelandskej dohode. Cieľom kongresu Slovenskej Ligy bolo vyjasniť si tieto záležitosti.

Na začiatku kongresu boli účastníci informovaní o tom, že Masaryk, Durich, Beneš a Štefánik založili v Paríži Českú Národnú Radu. Táto informácia vzbudila na kongrese veľké nepokoje a rozruch. Úplne prirodzene sa do popredia dostala otázka „čo má Slovenská Liga robiť, ako postupovať“ tvárou v tvár tejto novej situácii.

Vynorila sa myšlienka, aby Liga poslala svojho delegáta, ktorý by vysvetlil profesorovi Masarykovi a zodpovedným osobám v Londýne, Paríži Petrohrade aký má Slovenská Liga v Amerike program. Padol návrh, aby som tým delegátom bol ja.

V záujme vyváženosti spolupráce v rámci Ligy prezident Ligy Mamatey navrhol , aby popri luteránskom (sic) delegátovi Osuskom bol  do Európy poslaný aj katolícky delegát. Pretože katolícke organizácie z východu Ameriky neboli na kongrese plne zastúpené, kongres rozhodol, že sa v Pittsbughu zíde užšie vedenie Ligy, ktoré určí druhého delegáta. Stretnutie užšieho vedenia sa uskutočnilo 12.apríla 1916 a ako druhý delegát bol vybratý editor Katolíckeho Sokola, Dr. Gustáv Košík.

Iba dodávam, že na kongrese v Chicagu ma zvolili za viceprezidenta Slovenskej Ligy v Amerike.

Dostali nejaké inštrukcie počas stretnutia užšieho výboru Ligy v P*ittsburghu?

Vôbec žiadne. Diskusia sa točila okolo Českej Národnej Rady v Paríži. V polovici mája som oznámil Mamateyovi, že sa chystám do Európy začiatkom júna. Požiadal ma, aby som sa na ceste do New Yorku zastavil v Pittsburghu, čo som aj spravil. Mali sme dlhé rozhovory a dospeli sme k všeobecnej dohode. Ivan Dexner, sekretár Ligy, sa ospravedlnil,, že nie je schopný „namieste“ spísať principiálne závery našej dohody, ale sľúbil, že mi ich pošle do New Yorku pred odchodom lode. Aj tak spravil, a naša dohoda (spoločný postoj Ligy) bola založená na Clevelandskej  Zmluve.

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte