Matica slovenská: Seminár o Pittsburskej dohode

Submitted by starosta on Fri, 06/08/2018 - 23:19

Osudové tzv. osmičkové roky 20. storočia (1918, 1938, 1948, 1968) vo vzťahu k česko-slovenskej a slovenskej histórii a štátnosti sa stávajú predmetom činností a prezentácií viacerých kultúrnych a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Čechách. Nie inak je to v prípade Matice slovenskej (ďalej MS), ktorá pripravila viacero kvalitných vedeckých podujatí a výstupov, venovaných dejinným osmičkovým míľnikom na Slovensku. Ostatnou akciou v tomto smere bol vedecký seminár realizovaný 6. júna 2018 v Dome J. C. Hronského v Martine pri príležitosti 100. výročia podpísania Pittsburskej dohody.

Seminár zorganizovalo agilné Krajanské múzeum MS a otvorila ho jeho riaditeľka Dr. Zuzana Pavelcová. Prítomných účastníkov pozdravil so slávnostným príhovorom prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Mgr. Vladimír Skalský. V úvodnom príspevku Dr. Ferdinand Vrábel, pracovník Ústavu politických vied SAV, sprvu kritizoval súveké slovenské médiá, ktoré vo všeobecnosti nevenujú pozornosť dejinným udalostiam a osobnostiam, a to ani pri významných výročiach a jubileách, akým je storočnica Pittsburskej dohody. Potom sa sústredil na spoluprácu Slovákov a Čechov v USA, pričom podrobne analyzoval a komparoval Clevelandskú dohodu z r. 1915 a Pittsburskú dohodu z r. 1918 ako dva osnovné historické a štátoprávne dokumenty prvoradého významu.

33.fix_.IMG_20180606_100655.jpg.

 

V nadväznosti na toto vystúpenie Dr. Peter Mulík, vedecký pracovník Historického ústavu MS, sa zameral problematiku terminológie v národno-štátnych koncepciách a dokumentoch Čechov a Slovákov na začiatku 20. storočia, vrátane Pittsburskej dohody.

Ing. Martin Bosák, profesor Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach (zastúpený Mgr. Gabrielou Hamranovou) priblížil osudy charizmatickej osobnosti legendárneho finančníka Michala Bosáka, ktorý sa výrazne zapísal do slovenských, amerikánsko-slovenských a amerických dejín v oblasti hospodárskeho, finančného a politického života. V tomto smere sa Michal Bosák ako aktívny účastník prvého zahraničného odboja výrazne podieľal na vzniku česko-slovenskej štátnosti a prijatí Pittsburskej dohody.

33.fix_.IMG_20180606_101503.jpg

Emeritný vládny splnomocnenec pre zahraničných Slovákov a bývalý vedecký pracovník Krajanského múzea MS Dr. Claude Baláž (zastúpený Mgr. Dušanom Mikolajom) sa zaoberal problematikou rozličných aspektov politického života medzi Slovákmi na Slovensku a Slovákmi v Amerike, ako aj vznikom Československej republiky r. 1918 v širšom kontexte podpísania a platnosti Pittsburskej dohody. Súčasne osvetlil pracovnú cestu matičnej delegácie na čele s Jozefom Cígerom Hronským r. 1935 – 1936 v USA a Kanade, ale tiež komentoval pamätnú návštevu delegácie Slovenskej ligy v Amerike vedenej jej predsedom Petrom Pavlom Hletkom na Slovensku počas studeného leta r. 1938, ktorá tu po prvýkrát priniesla pri príležitosti 20. výročia originál Pittsburskej dohody.

Seminár moderoval a dejepisnými vsuvkami erudovane doplňoval doc. Ivan Mrva, riaditeľ Historického odboru MS.

33.IMG_20180606_104953.jpg
Niektorí účastníci seminára

Ostáva len veriť, že podľa slov a sľubu Dr. Pavelcovej sa z tohto vedeckého seminára  podarí knižne vydať zborník, ktorý určite napomôže poznaniu našich národných dejín a osobitne Pittsburskej dohody i ďalších historických súvislostí mimoriadne dôležitých pre česko-slovenskú i slovenskú minulosť i prítomnosť.

 

Pavol Parenička