Nový riadiaci príbeh

Submitted by starosta on Mon, 01/11/2021 - 22:23
Paradigm shift

Dnes som dostal email z "Center for Action and Contemplation", ktorý ma prinútil zamyslieť sa. Po opätovnom prečítaní som pocítil túžbu voľne preložiť obsah emailu do slovenčiny a podeliť sa s ním s čitateľmi nášho portálu. Nech sa páči.

 

Meditácia Richarda Rohra na tému

„A New Framing Story“.

Preklad „A New Framing Story“ by mohol vyzerať ako „Nový ohraničujúci, rámcový, hlavný, určujúci, riadiaci príbeh“. Po opätovnom prečítaní zamyslenia sa mi zdá, že autor mal na mysli niečo ako „Nová životná filozófia“. Majúc všetky tieto alternatívy na mysli budeme používať "príbeh"  a prívlastok „riadiaci“.

 

Meditácia Richarda Rohra na tému

„Nový riadiaci príbeh“.

 

 Thomas Kuhn vo svojej knihe Štruktúra Vedeckých Revolúcií  (The Structure of Scientific Revolutions) spopularizoval pojem „posun paradigmy“ („paradigm shift”).

Paradigma je súhrn presvedčenia, viery, obrazov (predstavivosti), konceptov a štruktúr, ktoré ovplyvňujú a riadia spôsob, ako vidíme a chápeme veci okolo seba, ako rozmýšľame[i].

Kuhn (1922–1996) tvrdil, že zmena paradigny sa stáva nevyhnutnou, keď predchádzajúca paradigma je plná „dier a záplat“ a je potrebná jej „generálna oprava“. Posun, zmena myslenia, ktorá sa mohla zdať nebezpečnou, neschodnou alebo nemysliteľnou, sa ukazuje ako jediná cesta vpred, ako jediná reálna možnosť ďalšieho života.

Zdá sa mi, že ľudstvo je opäť na jednej z tých kritických križovatiek. Otázka: Sme schopní a chceme prijať nový súhrn presvedčenia, hodnôt a systémových štruktúr, ktoré môžu zmeniť (a možno dokonca zachrániť) ľudstvo a náš svet?

Môj kolega, Brian McLaren je bývalý učiteľ angličtiny a môžeme sa od neho veľa naučiť o sile príbehov. Aby opísal ten istý fenomén, ktorý rozpoznal aj Kuhn – paradigmu, používa pojem „riadiaci príbeh[ii].

Brian hovorí, že „riadiaci príbeh“ dáva ľuďom nasmerovanie, hodnoty, víziu a inšpiráciu tým, že im ponúka koncepciu, zmysel ich života. Hovorí im o tom, kto sú, odkiaľ prichádzajú, čo sa deje okolo nich, kam smeruje vývoj hmotných vecí a čo majú robiť. Hoci každý z nás má vo svojej mysli svoj vlastný „príbeh“, ktorý dáva odpoveď na tieto otázky na úrovni jednotlivcov, „riadiaci príbeh“ určuje všeobecné presvedčenie jednotlivých kultúr, národov, náboženstiev, ba dokonca celosvetovej ľudskej populácie.

Brian píše, že „náš rastúci zoznam globálnych kríz (aj pred pandémiou Covid-19), spolu s našou neschopnosťou ich efektívne riešiť,  je presvedčivým dôkazom, že náš existujúci dominantný, všeobecne uznávaný „riadiaci príbeh“ krachuje.

Brian premýšľa a dôvodí to takto:

Ak náš „riadiaci príbeh“ nám hovorí, že zmyslom života jednotlivcov alebo národov je nahromadiť nadbytok bohatstva a zakúšať maximálne množstvo pôžitkov počas čo najviac minút nášho krátkeho života na Zemi, potom budeme mať veľmi málo dôvodov na to, aby sme mali záujem o znižovanie našej spotreby. Ak nás náš „riadiaci príbeh“ učí, že žijeme (musíme žiť) vo vzájomnej konkurencii a v boji „na život a na smrť“, potom budeme mať veľmi málo dôvodov na uzmierenie, spoluprácu a nenásilné riešenie našich problémov.

Ak nám však náš „riadiaci príbeh“ hovorí, že sme slobodné a zodpovedné bytosti, ktoré stvoril dobrý, múdry a milujúci Boh, a že náš Stvoriteľ chce, aby sme túžili po cnostiach, spolupráci, pokoji a vzájomnej starostlivosti jeden o druhého a o všetko živé okolo nás a že naše životy môžu mať hlboký zmysel ak ich zosúladíme s Božou múdrosťou a charakterom a s Božím „snom“ o nás a pre nás ... potom sa naša spoločnosť začne uberať radikálne iným smerom a náša Zem sa stane omnoho lepším miestom pre život.

Ako kresťania (ako ľudské bytosti, nielen kresťania, pozn. prekladateľa), máme príležitosť prežiť „príbeh“, ktorý nám bol daný na samom začiatku (Genesis 1), t.j. že stvorenie je „dobré“, dokonca „veľmi dobré“, a tak je naším poslaním „živiť a rozmnožovať toto dobro“ všade tam, kde len môžeme.

Autor: Richard Rohr

Voľný preklad: Jozef Starosta

 

[i] Paradigma je celková konštelácia názorov, hodnôt a postupov, ktoré zdieľajú príslušníci istého spoločenstva. Sú to fundamentálne idey, štruktúrovaný znalostný fond, všeobecne uznávané princípy (najzákladnejšie zákony), súbor metód, modelov a presvedčení, ktoré spolu tvoria základ ďalšieho poznávania. Paradigma vymedzuje predmet vedeckého skúmania, veda tým obmedzuje samu seba. Určuje, čo je hodné pozornosti, i to, čo si z rôznych dôvodov všímať netreba... [https://sk.wikipedia.org/wiki/Paradigma_(filozofia_a_veda)]

[ii] Brian D. McLaren, Everything Must Change: Jesus, Global Crises, and a Revolution of Hope

 

Pre tých, ktorí by si chceli prečítať článok v angličtine (alebo sa pocvičiť v anglčtine, poprípade by chceli skontrolovať správnosť prekladu do slovenčiny) uvádzam článok v pôvodnom znení tak, ako som ho dostal do Inbox-u:

Thomas Kuhn’s book The Structure of Scientific Revolutions popularized the term “paradigm shift.” [1] A paradigm is a set of beliefs, images, concepts, and structures that govern the way we think about something. Kuhn (1922–1996) said that paradigm change becomes necessary when the previous paradigm becomes so full of holes and patchwork “fixes” that a complete overhaul is necessary. The shift in thinking which might have felt threatening at one time now appears as the only way forward and as a real lifeline. I hope we are at one of these critical junctures again. Might we be willing to adopt a new set of beliefs, values, and systems that could change (and maybe even save) humanity and our world?

My colleague Brian McLaren is a former English teacher and has much to teach us about the power of stories. He uses the language of a “framing story” to describe the same phenomenon Kuhn observed. Brian says a framing story “gives people direction, values, vision, and inspiration by providing a framework for their lives. It tells them who they are, where they come from, where they are, what’s going on, where things are going, and what they should do.” [2] While we all have stories that answer those questions on a personal level, a “framing story” dictates the general beliefs of a culture, nation, religion, and even humanity as a whole.

Brian writes convincingly that “our growing list of global crises [Richard: even before the COVID-19 pandemic], together with our inability to address them effectively, gives us strong evidence that our world’s dominant framing story is failing.” [3] He reflects:

If it [our framing story] tells us that the purpose of life is for individuals or nations to accumulate an abundance of possessions and to experience the maximum amount of pleasure during the maximum number of minutes of our short lives, then we will have little reason to manage our consumption. If our framing story tells us that we are in life-and-death competition with each other . . . then we will have little reason to seek reconciliation and collaboration and nonviolent resolutions to our conflicts. . . .

But if our framing story tells us that we are free and responsible creatures in a creation made by a good, wise, and loving God, and that our Creator wants us to pursue virtue, collaboration, peace, and mutual care for one another and all living creatures, and that our lives can have profound meaning if we align ourselves with God’s wisdom, character, and dreams for us . . . then our society will take a radically different direction, and our world will become a very different place. [4]

As Christians, we have the opportunity to live the story that was given to us at the very beginning (Genesis 1), that creation is “good,” even “very good,” and that it is our vocation to nurture and grow such goodness wherever we can.

 

[1] Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions4th ed. (University of Chicago Press: 2012, ©1962).

[2] Brian D. McLaren, Everything Must Change: Jesus, Global Crises, and a Revolution of Hope (Thomas Nelson: 2007), 5–6.

[3] Ibid., 68.

[4] Ibid., 67.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.