Sviatky Všetkých svätých a Dušičiek Nov 2018

Submitted by starosta on Thu, 11/01/2018 - 09:17
Autor príspevku

Vybraté z buletínu katolíckej farnosti Sv. Kláry z Assisi v Coquitlame:

Vsetci svati

 

In English, the traditional name for All Saints Day was All Hallows Day. (A hallow was a saint or holy person). The vigil or eve of the feast, October 31, is still known as All Hallows Eve or Hallowe'en.

On All Souls' Day, the Catholic Church prays for all those in purgatory. On that day, and during the entire month of November, we pray for the souls of the faithful departed, especially those we have known and loved. This season of Holy Souls reveals our reflection on our own mortality, celebrating and mourning those who have gone before us. We commemorate all the faithful departed during November by remembering, praying, and giving thanks for all the dead. 

We go to the cemetery where our dearly departed are buried, attain indulgences for them, give alms, do some good work, ask for Masses to be said in remembrance, all on behalf of those close to us and to others we may have neglected during the year.

We also light candles, and church bells are sometimes rung to remind everyone to pray for the souls in purgatory.

Čo slovensky znamená asi toto:

V angličtine, tradičné meno Dňa všetkých svätých bolo All Hallows Day ("hallow" bolo pomenovanie svätého alebo pobožného človeka). Vigília tohoto sviatku, 31.októbra večer, je stále známa ako "All Hallows Eve" (večer všetkých svätých) alebo Hallowe'en.

Na "Deň všetkých duší"  sa Katolícka cirkev modlí za duše všetkých tých, ktorí sú v očistci. V ten deň (2.novembra) a počas celého mesiaca novembra, sa modlíme za duše zomrelých veriacich, obzvlášť za tých, ktorých sme poznali a milovali. Toto obdobie "Zbožných Duší" nám pripomína našu vlastnú smrteľnosť, oslavu života a smútok za tými, ktorí nás predišli do večnosti. Počas novembra si pripomíname všetkých zomrelých tým, že si na nich spomíname, že sa za nich modlíme a že za nich ďakujeme.

Chodíme na cintorín, kde sú pochovaní naši drahí zomrelí, získavame pre nich odpustky, dávame almužnu, sme dobročinní, dávame odslúžiť sv. omše, všetko toto na úmysel našich blízkych a iných, na ktorých sme (možno) aj trochu pozabudli behom roka.

Zažíname tiež sviečky, a niekedy zvonia aj kostolové zvony, aby pripomínali všetkým modliť sa za duše v očistci.

sviečky

 


 

Ak máte záujem, pomodlite sa spolu s nami každý deň mesiaca novembra krátku modlitbu (pozri nižšie)

 

Lokácia spomenutá v texte
Udalosti spomenuté v texte