O dávnej slovenskej histórii

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 17:57
Autor príspevku

Existuje veľa záujemcov o slovenskú históriu, ktorí by veľmi radi počuli odpoveď aj na otázku :

Ak vo svete existujú profesionálni odborníci (archeológovia, historiografi, jazykovedci, ai.), ktorí dokázali opísať dávnu históriu všetkých národov sveta - vrátane tých, ktoré vyhynuli, alebo boli vyhubené, či iným spôsobom bola vymazaná historická pamäť o nich - ako je možné, že sa nenájdu takí, ktorí by opísali aj dávnu minulosť Slovákov ? Nenachádzajú dostatok písomných dôkazov o nej? Hľadali v archívoch starých európskych kláštorov alebo vo vatikánskom archíve?

Indíciu ponúka citácia :

Bohužial! ... drievne listiny nielen ohňom a tatarským plenom zhubené a mnohé, ktoré vyhly záhube, klamstvom porušené boly, lež i doteraz v neprístupných listinárňach čakajú na vzkriesenie.

Slovenskej historiografii neprospieva ani to, ak sa jej odborníci musia deliť na oficiálnych a neoficiálnych historikov.

Napriek tomu, že mnohí neoficiálni historici majú skončené univerzitné štúdium v historickej vede - lebo ich rozdeľujú podmienky, ktoré majú vytvorené na publikačnú činnosť. Neoficiálni historici, ktorí nemajú finančné a vydavateľské zázemie, publikujú svoje štúdie v okrajových písomných médiách alebo na internetových stránkach. To neumožňuje, aby sa odlišné interpretácie historických údajov stali protiváhou k pevne zakonzervovaným historiografickým názorom početných oficiálnych historikov. Nezaškodilo by, ak by oficiálni slovenskí historici venovali aspoň časť svojej pozornosti aj štúdiám neoficiálnych historikov. Možno by sa podarilo spoločnými silami narovnať mnohé pokrivené miesta v histórii Slovákov a vyplniť v nej dosiaľ prázne miesta.

Uvediem príklad: Českí historici v posledných 200 rokoch uverejnili nespočetné množstvo publikácii (individuálne diela, a aj mnohozväzkové encyklopédie) venovaných histórii Českého národa. Napísali slovenskí historici čo len jedno syntetické historiografické dielo, ktoré by históriu Slovenského národa kontinuálne mapovalo v porovnateľnom rozsahu ? S istotou tvrdím, že nie. To, čo bolo napísané z histórie slovenského národa, je izolované od celku jeho dejín. Akoby si dal ktosi mocný podmienku, že Slováci nesmú mať napísanú syntetickú národnú históriu.

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Iná klasifikácia